Jeugdplan

Jeugdplan

Inleiding

Dit jeugdbeleidsplan is een per mei 2015 geactualiseerd plan, dat als basis geldt voor het jeugdbeleid binnen HAVO in de praktijk en is opgesteld door de Jeugdcoördinatoren en de Technische Commissie van de Jeugdafdeling. Dit plan is geldig tot er een nieuwe versie is geaccordeerd door het Hoofdbestuur van R.K.V.V. HAVO Haalderen (vanaf nu ‘HAVO’ genoemd).

Het Jeugdplan richt zich primair op de vraag hoe onze missie en visie als voetbalvereniging op goed jeugdbeleid in de praktijk vorm en invulling kan krijgen. Het reikt uitgangspunten en kaders aan om deze invulling naar de praktijk te ondersteunen. De doelgroep van het beleidsplan wordt gevormd door alle leden van HAVO, het kader (trainers / leiders), de ouders van de spelers en (mogelijk) de oudere jeugdspelers.

In dit Jeugdplan staan de sportieve en maatschappelijke aspecten van het jeugdbeleid centraal. Naast het opleiden van de jeugdspelers in de voetbaltechnische zin heeft het jeugdkader immers een verantwoordelijkheid voor de brede ontwikkeling van de jeugdspelers. 
Missie HAVO (algemeen)

Voetbalvereniging RKVV HAVO wil het mogelijk maken om binnen kerkdorp Haalderen actief en passief bezig te zijn met veld voetbalsport. Leden kunnen de voetbalsport zowel recreatief als prestatief beoefenen op ons mooie gezellige toegankelijke complex binnen het dorp. Voetbalvereniging R.K.V.V. HAVO Haalderen heeft hierbij als lijfspreuk: “Kracht door samenspel”.

Kracht door samenspel
Voetbalvereniging HAVO benadrukt in het uitoefenen van de voetbalsport het teambelang waarbij individuele sterkten tot zijn recht komen en individuele zwakten worden geneutraliseerd. Buiten de uitoefening van de sport promoot voetbalclub HAVO van elk lid een bijdrage in het “draaiende houden” van de vereniging. Voetbalvereniging HAVO wil op deze wijze ook een bijdrage leveren aan het bevorderen van de gemeenschapszin.

HAVO wil het historisch gegroeide karakter van de vereniging behouden, dat wordt gekenmerkt door gezelligheid, betrokkenheid en sfeer. Het voetbal moet voor ieder lid bij HAVO gekenmerkt worden door: 
• Plezier door beleving; 
• Ruimte voor individuele ontwikkelingsmogelijkheden; • Ruimte om prestatiegericht te voetballen 
• Gezelligheid.

Door alle aspecten tot hun recht te laten komen stimuleren we de verbondenheid van onze 
(jeugd)leden met HAVO. HAVO is een vereniging om je thuis bij te voelen en om trots op te zijn.

Visie Jeugdplan

Het opgestelde Jeugdplan wordt door alle betrokkenen van alle jeugdelftallen en kaderleden gedragen en in de praktijk uitgevoerd.

 

Doelstellingen Jeugdplan

Binnen HAVO nemen we iedere speler serieus. HAVO wil kinderen en jongeren door middel van voetbal maximale ontwikkelingskansen geven. Maximale ontwikkelingskansen worden gecreëerd door een onderscheid te maken tussen een prestatiegerichte en een recreatiegerichte benadering. 
Daarbij zien we voetbal als veel meer dan het spel zelf goed kunnen spelen. 
• Een deel van de jeugdspelers wil op zijn of haar niveau in een goede sfeer in teamverband recreatief voetballen, zonder dat het accent nadrukkelijk op maximaal presteren ligt; 
• Een deel van de jeugdspelers wil prestatiegericht voetballen en de eigen voetbalontwikkeling vergroten; 
• Een deel tenslotte wil prestatiegericht groeien en het maximale uit de eigen voetbalcapaciteiten en –ambities halen.

Voor al deze jeugdspelers streeft HAVO ernaar om alle doelstellingen te bewerkstelligen, binnen de mogelijkheden van de vereniging.

Het optimaal tot haar of zijn recht laten komen van ieder kind willen we ondersteunen door kwalitatief goede oefenstof, gegeven door bekwame trainers en door een goed afgestemde teamsamenstelling in een veilige omgeving. Wij geloven dat trainers en leiders hierin een cruciale rol vervullen, door de jeugdspelers te stimuleren, te vormen en positief te benaderen. Als HAVO willen wij onze trainers en leiders goed faciliteren om deze rol te vervullen.

Dit doen wij door: 
• het plezier beleven aan het voetballen te bevorderen; 
• spelers de mogelijkheid te bieden om hun eigen voetbaltalent te ontwikkelen zowel prestatief als recreatief; 
• door middel van het voetballen een bijdrage te leveren aan mentale, fysieke en sociale ontwikkeling; 
• actief uitdragen van binnen HAVO heersende normen en waarden (zie bijlage 1); 
• een betrokken en waarderende houding, zodat voetballers tot op latere leeftijd betrokken blijven bij HAVO, als speler, trainer, leider, scheidsrechter, bestuurslid of andere vrijwilliger.


Voorwaarden voor realisatie van de doelstellingen van de Jeugdafdeling

De voorwaarden zijn:

• Het beschrijven van de gemaakte afspraken in het Jeugdplan; 
• Het behouden en werven van voldoende kaderleden (organisatorisch en uitvoerend); 
• Het aanstellen van minimaal 1 bekwame trainer en 1 begeleider per elftal / team. 
Voor de E-, F- en Mini F-teams geldt dat er bij training, zoveel als mogelijk, 2 trainers 
(kan ook trainer en assistent-trainer zijn) aanwezig zijn; • Bij de D-, E-, en F-elftallen ondersteunen de leden van de Technische Commissie bij trainingen (en met trainingsmethoden) op verzoek van de trainers en mogelijk op initiatief van de Technische Commissie zelf; 
• Het borgen van de continue beschikbaarheid van gediplomeerde scheidsrechters (minimaal vanaf de C-pupillen en hoger); 
• Het organiseren dat A-, B- en C-junioren, op vrijwillige basis, scheidsrechter zijn voor wedstrijden van E- en F-pupillen; 
• Het voorlichten van ouders van nieuwe jeugdspelers door middel van introductiebijeenkomsten; 
• Jaarlijkse bijeenkomsten bij aanvang van het seizoen (augustus / september) om ouders / begeleiders en spelers te informeren over het komende seizoen. Optionele bijeenkomsten rondom de start van de tweede seizoenshelft (januari / februari). Het heeft de voorkeur om de afspraken op schrift vast te leggen en uit te delen. De Jeugdcoördinatoren hebben voorbeelden van de afspraken en kunnen daarvoor benaderd worden. Tevens zijn de gedragsregels en omgangsvormen (zie bijlage 1) een uitgangspunt voor de vast te leggen afspraken;

• Het adequaat informeren en communiceren van betrokkenen, zowel binnen de structuur van de jeugdafdeling als door middel van de website en via e-mail; 
• Het waar nodig (én mogelijk) aanbieden van KNVB-cursussen aan teambegeleiders / trainers.

Organisatie van de Jeugdafdeling

Structuur jeugdvoetbal binnen HAVO

HAVO maakt binnen het jeugdvoetbal een onderscheid tussen enerzijds voetbaltechnische aspecten en anderzijds de overige zaken.

De organisatie van de Jeugdafdeling:

De organisatie van de Jeugdafdeling (i.v.m. het ontbreken van een Jeugdbestuur is het Hoofdbestuur eindverantwoordelijk) is verantwoordelijk voor het beleid en het scheppen van randvoorwaarden, nodig voor het optimaal functioneren van de jeugdafdeling bij HAVO en is als volgt samengesteld: 
• Hoofdbestuur: aangezien er geen Jeugdvoorzitter is benoemd, is het Hoofdbestuur verantwoordelijk voor de Jeugdafdeling; 
• Jeugdcoördinatoren: aanspreekpunt voor algemene jeugdzaken en communicatie met leiders. Tevens informeren (en indelen) van nieuwe leden en hun ouders / verzorgers middels een flyer (zie bijlage 2 ‘Flyer nieuwe leden RKVV HAVO’); 
• Technische Commissie: verantwoordelijk voor het Jeugdplan en het uitvoeren van het Jeugdplan, zowel technisch als organisatorisch (de Jeugdcoördinatoren zijn onderdeel van de Technische Commissie). Communicatie / afstemming met trainers. 
In de Technische Commissie neemt minimaal één verantwoordelijke vanuit het Hoofdbestuur deel; 
• Leiders en trainers die de elftallen begeleiden en trainen; 
• Wedstrijdsecretariaat: organisatie en communicatie rondom de wedstrijden; • Activiteitencommissie: organisatie activiteiten t.b.v. de jeugd gedurende het jaar.

Op de website van HAVO staat onder de noemer ‘Wie is wie’ een totaal overzicht van alle vrijwilligers en hun functie. De link naar deze website is: www.havohaalderen.nl/wieiswie/ 

Overlegstructuur

Binnen de jeugdafdeling bestaat de volgende overlegstructuur:

- Overleg Technische Commissie: 1x per 6-8 weken gedurende het seizoen; - Jeugdtrainersoverleg: 2x per jaar (ca. september / februari); - Jeugdleidersoverleg: 2x per jaar (ca. september / februari).


Communicatie

• Website; de website speelt een belangrijke rol in de communicatie. Informatie wordt tijdig en eenduidig gepubliceerd. Informatie m.b.t. de afgelastingen wordt z.s.m. gecommuniceerd; 
• Facebook: HAVO heeft een eigen Facebook-account waarop informatie wordt gedeeld en waar ook wedstrijdverslagen worden geplaatst; 
• Verslaglegging; van iedere vergadering wordt een beknopt verslag gemaakt, dat tenminste bestaat uit een lijst met besluiten en actiepunten, conform een vast sjabloon. Een verslag dient in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd te worden en wordt daarna gearchiveerd; 
• Communicatie nieuwe leden: informeren afspraken HAVO en gedragsregels (zie bijlage 2 ‘Flyer nieuwe leden RKVV HAVO’); 
• Telefoonketen / WhatsApp-groep; voor de directe communicatie en in noodgevallen wordt een telefoonketen geactiveerd / steeds meer gebruik gemaakt van WhatsApp-groepen; 
• Voetbal.nl: website waar alle informatie (programma, uitslagen, standen) m.b.t. de verschillende elftallen te vinden is. De informatie wordt door de Wedstrijdsecretaris en de Jeugdcoördinatoren geplaatst. Ook afgelastingen zijn hier te vinden (vaak eerder dan op de website zelf, zeker bij uitwedstrijden!); 
• E-mailadres HAVO-jeugd: via het e-mailadres havojeugd@gmail.com zijn de Jeugdcoördinatoren van HAVO bereikbaar. 

Samenstelling van de teams

De teamindeling vindt jaarlijks en tijdig voor het begin van het seizoen plaats. Het streven is om de afronding uiterlijk eind mei te realiseren.

Het is van belang dat tijdig wordt gesproken en afgestemd over de samenstelling van de teams, zodat ook bij de KNVB kan worden aangegeven in welk klassen de verschillende teams uit gaan komen.

Daarnaast is het van groot belang om heldere uitgangspunten vast te leggen voor de bepaling van de teamsamenstelling. Er kunnen altijd discussiepunten zijn, die worden in de Technische Commissie behandeld. De mogelijkheid bestaat om trainers / leiders en ouders /

verzorgers in dit traject te betrekken (middels het organiseren van bijeenkomsten of afzonderlijk te informeren).

Uitgangspunten voor de teamsamenstelling zijn: 
1. Indeling op leeftijd, kinderen van gelijke leeftijd zoveel als mogelijk bij elkaar indelen. Dit is het hoofduitgangspunt!; 
2. Het belang van HAVO als vereniging (o.a. het streven om in iedere jeugdcategorie minimaal 1 elftal te hebben) wordt meegenomen in de teamsamenstelling; 
3. Teams samenstellen, zoveel als mogelijk, met kinderen van gelijk niveau. Waarbij motivatie van het kind ook een rol speelt; 
4. Waar mogelijk selecteren op kwaliteit, op zijn vroegst vanaf de D-elftallen. Indien er meerdere elftallen per categorie gevormd kunnen worden, kan er een selectie op kwaliteit plaats vinden. Deze selectie wordt bepaald door de betreffende trainers en de Technische Commissie kan hierbij worden betrokken. Communicatie met de spelers / ouders / verzorgers verloopt via de trainers / leiders, mogelijk aangevuld met de betreffende jeugdcoördinator.

Discussiepunten worden in de Technische Commissie besproken en die maakt uiteindelijk de definitieve keuze en communiceert deze met de betrokken spelers / ouders / verzorgers. 
Bij de indeling wordt uiteraard rekening gehouden met de voorschriften vanuit de KNVB. Per elftal mogen daarbij op dit moment maximaal 3 dispensatiespelers worden ingedeeld, waarbij deze 1e jaars-spelers moeten zijn in de hogere leeftijdscategorie. Dit geldt niet voor de F-teams, waarbij geen dispensatie mogelijk is. HAVO maakt zelf de keuze om ook bij Eteams geen dispensatie aan te vragen.

Bij wijzigingen in de samenstellingen (niet ingecalculeerde aan- of afmeldingen) is het mogelijk, ook op een moment na de bepaling van de teams / elftallen (periode mei / juni) om wijzigingen door te voeren en te wijzigen van teams van elf- naar zeventallen en omgekeerd.

Als de situatie ontstaat dat 2e jaars spelers in een bepaald elftal over gaan naar een hoger elftal (omwille van bijvoorbeeld het belang van HAVO) en er tevens spelers van gelijke leeftijd in het eigen elftal blijven, dan zal er na de voorbereiding en een aantal speelronden (4 tot 6) een evaluatie plaats vinden van de trainers van de betrokken spelers en een afvaardiging van de Technische Commissie om te bepalen of de juiste keuze is gemaakt en waar nodig aanpassingen door te voeren.

Wanneer er tijdens het seizoen nieuwe aanmeldingen binnen komen, zal de betreffende Jeugdcoördinator dit in eerste instantie coördineren. Waar nodig wordt de Technische Commissie betrokken. 

Organisatie rondom wedstrijden

De hoofdactiviteit binnen jeugdvoetbal is uiteraard het voetballen zelf. HAVO neemt met al haar jeugdteams vanaf de F-pupillen deel aan KNVB-competities. De wedstrijden worden hoofdzakelijk op zaterdag gespeeld. De junioren en pupillen kunnen deelnemen aan een bekercompetitie. Indien er door de KNVB geen competitieprogramma is ingepland dan kan 
een team een vriendschappelijke wedstrijd spelen. De leider vraagt dit aan bij de betreffende Jeugdcoördinator, deze zal de organisatorische aspecten oppakken. Het streven is dat bij alle wedstrijden jeugdspelers van de A-, B- en C-elftallen ingepland worden om te fluiten. Het wedstrijdsecretariaat stelt de scheidsrechters aan.

Het wedstrijdsecretariaat verzorgt op wedstrijddagen de volgende zaken: 
- Voorbereiden van wedstrijdformaliteiten; 
- Aankondiging van alle thuis & uit wedstrijden (bij de ingang van Havo achter het glas; op de website van Havo / op Facebook); 
- Voor E & F teams de papieren wedstrijdformulieren en de verwerking van de standen; 
- Voor hogere teams de elektronische formulieren; 
- Indeling van de velden en kleedkamers; 
- Plannen van de scheidsrechters voor alle jeugdelftallen / -teams; 
- De afstemmingen en het doorgeven aan de KNVB van wijzigingen in het speelschema van alle teams.

De kantine van HAVO is op wedstrijddagen normaliter om 9.00 uur geopend. Aangepaste openingstijden gaan altijd in overleg met het wedstrijdsecretariaat.

Per seizoen mogen de jeugdteams twee keer friet of een snack per speler bestellen na een wedstrijd op kosten van HAVO. Dit dient de leiding van dat team tijdig (minimaal één week vooraf) door te geven aan de medewerkers van de kantine. Dit wordt dan op die betreffende dag verzorgd door de medewerkers van de kantine.


Naast de jeugdteams die deelnemen aan de KNVB-competities, biedt HAVO ook de mogelijkheid voor kinderen in de leeftijd tussen 5 en 6 jaar om deel te nemen aan een officieuze (met teams uit de regio) georganiseerde Mini-F-competitie. De minimale leeftijd is ook 5 jaar voor kinderen die aan de wedstrijden en trainingen van de Mini-F deel willen nemen. 

Trainingen / materialen 
Op de website van HAVO staat onder ‘trainingstijden’ het overzicht met de verschillende trainingstijden van de Jeugdafdeling van HAVO. De link naar deze website is: www.havohaalderen.nl/trainingstijden/ 
Er wordt getraind op het trainingsveld van HAVO, dat is voorzien van verlichting en verplaatsbare goals. 
HAVO verzorgt, naast de verplaatsbare goals, ballen, hesjes, pionnen / schildjes en andere toebehoren voor de trainingen. 
Daartoe zijn een tweetal terreinknechten aangesteld. Zij verzorgen de volgende activiteiten rondom de trainingen: 
- Baldruk controleren, waar nodig ballen oppompen; 
- Klaar zetten ballen in de daarvoor bestemde zakken; 
- Ballen opbergen na de training in de daarvoor bestemde rekken; 
- Zorgen dat de ballen schoon zijn als deze worden opgeborgen. Dit verlengt de levensduur aanzienlijk. 
Trainers kunnen zelf hesjes, pionnen / schildjes en overige toebehoren pakken, afhankelijk van de trainingsvormen. Het wassen van de hesjes gebeurt centraal door één van de terreinknechten.

Wekelijks worden daarnaast de ballen nog separaat gecontroleerd op de juiste baldruk, zodat de terreinknechten op de trainingsavonden hier beperkt tijd aan hoeven te spenderen.

Overige activiteiten voor jeugdleden

Toernooien

HAVO wordt regelmatig uitgenodigd om met diverse teams aan voetbaltoernooien deel te nemen. De betreffende jeugdcoördinator informeert de trainers en begeleiders en stemt met hen af óf en aan welk(e) toernooi(en) wordt deelgenomen.

Nevenactiviteiten voor jeugdleden

Naast de voetbal gerelateerde activiteiten biedt HAVO tal van andere activiteiten aan. De Jeugdcoördinatoren stellen samen met de Activiteitencommissie aan het eind seizoen vast welke activiteiten in het nieuwe seizoen worden opgezet. De organisatie is in handen van de Activiteitencommissie die dit in overleg met de Jeugdcoördinatoren uitvoert.

Het streven is om de activiteiten (behalve Sinterklaas) budgetneutraal uit te voeren, d.w.z. de kosten moeten gedekt worden door budgetten, sponsor- of baropbrengsten. De

Activiteitencommissie organiseert activiteiten voor de jeugd. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de Activiteitencommissie.

Fair Play

Bijlage 1: Gedragsregels en omgangsvormen

HAVO conformeert zich aan de gedragscodes die zijn overeengekomen met het merendeel van de voetbalverenigingen in de regio.

Algemene gedragsregels zijn:

• Gedraag je altijd en overal sportief; 
• Spreek elkaar aan op het gedrag; 
• Geef het goede voorbeeld; 
• Ik ben zuinig op jouw spullen. Ben jij dat ook op die van mij?; 
• Afspraak is afspraak!; 
• Houd je aan de spel- én clubregels; 
• Accepteer beslissingen die genomen zijn; 
• Behandel iedereen altijd en overal zoals je zelf behandeld wilt worden: respect is een werkwoord! 
Overige gedragsregels 
Hiernaast hanteert HAVO de volgende gedragscodes.

Spelers 
• Geef voor en na de wedstrijd je tegenstanders een hand. 
• Speel volgens de bekende of afgesproken regels. 
• Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters. Wanneer er problemen ontstaan, bespreek dat dan na de wedstrijd, niet alleen met je eigen teamleden, maar ook met de tegenstander en scheidsrechters, en probeer er samen verbetering in te brengen. 
• Beïnvloed de scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. 
• Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag. 
• Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze (tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij: 
• Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven. 
• Meedoen in de wasbeurten van de kleding van het team. • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd. 
• Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd. 
• Erop toezien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd. 
• Op tijd de contributie voldoen. 
• Kritiek, op- of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie melden bij de desbetreffende Jeugdcoördinator. 
• Bereid zijn om als vrijwilliger een rol te vervullen binnen de vereniging. 
• Als ouders/verzorgers het vervoer van spelers naar uitwedstrijden verzorgen, dienen zij de geldende verkeersregels in acht te houden.

Vrijwilligers 
Voor alle vrijwilligers, wel of niet betrokken bij het voetbal, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de afspraken in het Jeugdplan. De vrijwilliger heeft automatisch een voorbeeldfunctie, maar ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club. 

De vrijwilliger: 
• Dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten. 
• Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen, e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team en meldt dit bij de desbetreffende Jeugdcoördinator. 
• Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief. 
• Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk. 
• Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van anderen. 
Boetes en schorsingen 
Een door de KNVB opgelegde schorsing wordt door de vereniging overgenomen. Een schorsing gaat in regel gepaard met een geldboete. De kosten die voorvloeien uit officiële waarschuwingen en/of veldverwijzing kunnen worden doorberekend aan de betreffende speler. 
Wangedrag 
Bij wangedrag binnen of buiten het veld kan door de Jeugdcoördinator de desbetreffende jeugdspeler een disciplinaire straf worden opgelegd. Deze kan inhouden uitsluiting van training(en) en/of wedstrijd(en) voor een bepaalde tijd. In uitzonderlijke gevallen kan dit zelfs tot opzegging van het lidmaatschap betekenen. Vergaande sancties worden uiteindelijk door het Hoofdbestuur bekrachtigd. 
Klachtenbehandeling 
Wanneer iets binnen een spelersgroep gebeurt zijn normaal gesproken de trainer of de leider de aangewezen personen die de taak op zich nemen klachten die voorkomen uit deze gebeurtenissen goed af te handelen. Zij zijn hiervoor bij uitstek de eerst aan te spreken personen voor de ouder(s)/verzorger(s) van de spelers. Betreffen de klachten begeleiders of trainers, dan zal de Jeugdcoördinator van de betreffende leeftijdsklasse zich hierop richten, 
desgewenst ondersteund door een lid van de Technische commissie of een lid van het Hoofdbestuur.

Ongewenste omgangsvormen 
Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen worden als intimidatie, pesten, agressie, geweld en/of discriminatie. De gevolgen van seksuele en andere vormen van intimidatie, pesten, agressie, geweld en/of discriminatie kunnen voor iedereen verschillend zijn. Het kan in het ene geval stress veroorzaken, in het ander geval veroorzaakt het bij het slachtoffer het gevoel dat hij of zij zijn/haar vrijheid en zelfstandigheid kwijtraakt.

Klachten kunnen worden gericht aan de leiding van het betreffende team / elftal, de Jeugdcoördinator van de betreffende leeftijdsklasse of aan het Hoofdbestuur, desgewenst ondersteund door een lid van de Technische commissie of een lid van het Hoofdbestuur.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!